Zaprogramowani na pomaganie 2023

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji akcji charytatywnej KUKA – „Zaprogramowani na pomaganie”. Wesprzyj zbiórkę KUKA organizowaną we współpracy z Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo i otrzymaj sygnowaną bluzę KUKA.

6 grudnia 2023

Jak co roku, w grudniu cały zespół KUKA mobilizuje się do pomocy najbardziej potrzebującym! Tegoroczną edycję akcji charytatywnej „Zaprogramowani na pomaganie” organizujemy we współpracy ze Świetlikowem. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy więcej, dlatego zachęcamy Was do dołączenia do naszej „Misji: Robotyzacja”, w której obraliśmy kierunek na pomaganie!

Dokonaj wpłaty na min. 125 zł i otrzymaj limitowana bluzę KUKA.

dokonaj wpłaty

 

 

Wesprzyj zbiórkę KUKA i otrzymaj wyjątkową bluzę z sercem KUKA!

Akcja trwa od 4 do 29 grudnia 2023 r. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną przeznaczone na działania statutowe Świetlikowa, w tym przede wszystkim na pomoc podopiecznym fundacji.

Jak wziąć udział w akcji?

Krok 1.

Wpłać min. 125 zł na Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo.
(Kliknij na pomarańczowy tekst lub [POMÓŻ TERAZ] -> [Wpłata on-line])

Krok 2.

Prześlij potwierdzenie przelewu mailowo na adres kuka@moko.marketing.
W wiadomości zamieść dane do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu) oraz informację, który rozmiar bluzy chcesz otrzymać (S/M/L/XL/XXL).

Krok 3.

Ciesz się swoją nową bluzą z sercem KUKA, które bije w tym roku dla Świetlikowa!

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli prześlesz nam swoje zdjęcie w bluzie KUKA, opublikujesz je w swoich social mediach z hasztagiem #SerceKUKA lub podzielisz się nim w komentarzu pod postem dotyczącym akcji na naszych profilach na  Facebooku lub LinkedIn.

Zanim wyruszysz w „Misję: Robotyzacja”, zapoznaj się z regulaminem naszej tegorocznej akcji charytatywnej.

1. Organizator akcji

1.1. Akcja „Zaprogramowani na pomaganie 2023”, której dotyczy niniejszy regulamin, zwana dalej „Akcją” jest organizowana jest przez firmę Moko Marketing Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, reprezentowanego przez Małgorzatę Dądelę – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Organizatorem”.

1.2. Akcja odbywać się będzie na terenie całej Polski na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

2. Czas trwania Akcji

2.1. Akcja trwa w terminie: 4.12.2023 – 29.12.2023.

2.2. Akcja trwa do wyczerpania liczby nagród (100 sztuk).

 

3. Uczestnicy Akcji

3.1. W Akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby do 18 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.

3.2. W Akcji mogą uczestniczyć pracownicy podmiotów gospodarczych: MOKO Marketing sp. z o.o., spółek zależnych i powiązanych, podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie akcji, a także najbliżsi członkowie i ich rodziny.

3.3. Udział w Akcji jest dobrowolny. Uczestnik Akcji powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Akcji. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik, przystępując do Akcji poprzez wysłanie Zgłoszenia, potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji, oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

4. Zasady Akcji

4.1. Akcja jest organizowana i prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2. Aby wziąć udział w Akcji, uczestnik zobowiązany jest spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • Wspomóc kwotą w wysokości minimum 125 zł zbiórkę „Zaprogramowani na pomaganie KUKA”, która dostępna jest na stronie Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo pod adresem: https://www.shd.org.pl/jak-moge-pomoc/zbiorka-kuka/
  • Przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres organizatora Akcji: kuka@moko.marketing.
  • Wskazać w wiadomości mailowej do organizatora (kuka@moko.marketing):
    • adres, na który ma być przesłana bluza;
    • rozmiar bluzy, który ma zostać wysłany (S/M/L/XL/XXL);
    • imię, nazwisko i nr telefonu.

 

4.3. W skład Komisji wchodzi: Przedstawiciel Organizatora.

4.4. Jedna wpłata w wysokości 125 zł na zbiórkę „Zaprogramowani na pomaganie KUKA” na stronie SHD upoważnia darczyńcę do otrzymania jednej nagrody.

4.5. Akcja zakłada przekazanie 100 nagród.

4.6. Jeśli kwota wpłaty na zbiórkę wyniesie wielokrotność 125 zł (np. 250 zł, 375 zł itd.), uczestnik decyduje, czy chce otrzymać jedną bluzę czy więcej (np. przy 250 zł – 2 bluzy, przy 375 zł – 3 bluzy itd.).

4.8. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty przesłania potwierdzenia przelewu oraz kompletnych danych do wysyłki nagrody do Organizatora. Czas ten może ulec wydłużeniu, o czym uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

4.9 Organizator zastrzega, że w przypadku braku bluzy w rozmiarze wybranym przez uczestnika Akcji, uczestnikowi zostanie przydzielona bluza w innym rozmiarze, jak najbardziej zbliżonym do rozmiaru wybranego przez uczestnika.

 

5. Nagrody

5.1. Nagrodami w Akcji są szare bluzy KUKA z wizerunkiem serca.

5.2 Bluzy dostępne są w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL.

5.3 Akcja przewiduje przekazanie 100 sztuk bluz.

 

6. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany poniżej, w terminie nie później niż do 14 dni od otrzymania nagrody. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji wniesionej na piśmie, decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres e-mail lub adres korespondencyjny w terminie do 21 dni od otrzymania przez Uczestnika Nagrody.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika (w przypadku zgłaszania reklamacji pisemnie), adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Akcji, a także treść żądania. W przypadku składania reklamacji za pomocą środka komunikacji elektronicznej, należy ją wysłać na adres e-mail: kuka@moko.marketing, wpisując w temacie „Reklamacja Zaprogramowani na pomaganie 2023” lub listem poleconym na adres Organizatora: ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, z dopiskiem „Reklamacja Zaprogramowani na pomaganie 2023”.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6.4. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji reklamacyjnej listem poleconym lub w wiadomości email, wysłanej w terminie do 14 dnia kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora, na adres podany w pisemnej reklamacji lub na adres elektroniczny do komunikacji, wskazany w reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie KUKA Polska: https://www.kuka.com/pl-pl/firma/prasa/news/2023/11/zaprogramowani-na-pomaganie-2023

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.

7.3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Akcji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

7.4. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2014r, Nr 768, poz. 1717).

7.5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. Przetwarzanie danych osobowych 8.1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników Akcji jest Moko Marketing Sp. z o.o., ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8.2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji i przekazania im nagrody.

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.

8.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko

b) adres e-mail

c) adres zamieszkania

d) numer telefonu

e) potwierdzenie wpłaty na zbiórkę „Zaprogramowani na pomaganie KUKA” na stronie Świetlikowa

f) rozmiar bluzy KUKA

8.5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem Akcji dostępnym pod adresem e-mail kuka@moko.marketing.

8.6. Uczestnikom Akcji, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem Akcji dostępnym pod adresem e-mail kuka@moko.marketing.

8.7. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8.8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą poddawane profilowaniu.

8.9. Dane uczestników nie będą przetrzymywane dłużej, niż jest to wymagane (będą usuwane po przekazaniu ich do sponsora nagrody).