Prawa pacjenta

Karta Praw Pacjenta

 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej
 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw
 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)

KARTA PRAW DZIECKA ŚMIERTELNIE CHOREGO W DOMU

Rzecznik Praw Obywatelskich, dostrzegając potrzebę zapewnienia dzieciom śmiertelnie chorym pełnej opieki w warunkach domowych, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją prawną, a także z dotychczas stosowanymi zasadami organizacji i finansowania tej opieki, przedstawia Kartę Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu.
Wszystkie zapisy Karty mają odniesienie do Ustawy zasadniczej i Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że w Polsce został wypracowany modelowy system opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi i ich rodzinami. Do chwili nadania temu systemowi mocy obowiązującej w polityce zdrowotnej państwa niniejsza Karta może stanowić moralny, prawny i merytoryczny punkt odniesienia dla instytucji oraz organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie dzieciom śmiertelnie chorym pełnej opieki w warunkach domowych i zaangażowanych w sprawowanie tej opieki.

 • Każde śmiertelnie chore dziecko, bez względu na schorzenie podstawowe i stan psychofizyczny, ma prawo do godności, szacunku oraz intymności w warunkach domowych.
 • Chore dziecko zachowuje prawo do nauki w domu w wymiarze dostosowanym do jego stanu.
 • Dzieciom śmiertelnie chorym przysługuje aktywna i całościowa opieka hospicjum domowego, zapewniająca adekwatne do potrzeb leczenie paliatywne nakierowane na poprawę jakości życia.
 • Dzieci te powinny być chronione przed bólem, cierpieniem oraz zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami.
 • Opieka nad śmiertelnie chorym dzieckiem spoczywa głównie na barkach rodziców, którzy winni być traktowani przez personel medyczny po partnersku. Rodzice mają prawo do otrzymywania pełnych informacji i do podejmowania wszelkich decyzji zgodnych z najlepszym interesem ich dziecka.
 • Każde chore dziecko ma prawo do informacji i do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i pojmowaniem.
 • Personel hospicjum domowego powinien posiadać określone kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić w pełnym wymiarze zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych, socjalnych i duchowych dziecka i jego rodziny.
 • Rodzice powinni mieć możliwość uzyskania konsultacji z pediatrą, będącym specjalistą w zakresie schorzenia dotyczącego ich dziecka.
 • Rodzice mają prawo do podjęcia świadomej decyzji o umieszczeniu dziecka na oddziale szpitalnym dostosowanym do potrzeb śmiertelnie chorych dzieci.
 • Cała rodzina dziecka ma prawo do wsparcia w okresie żałoby tak długo, jak okaże się to potrzebne.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00–20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 532 82 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Jak możesz pomóc?

Wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli. Bez Waszej pomocy nasza działalność byłaby bardzo utrudniona. Nie moglibyśmy objąć opieką tak dużej ilości rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i zawsze możemy na Was liczyć.