Projekty Unijne

WNIOSKODAWCA – LIDER PROJEKTU: FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2017-01-01 – 2018-12-31

Całkowita wartość projektu: 1 914 830,18 zł
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych: 1 780 792,07 zł
Środki europejskie: 1 627 605,65 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 153 186,42 zł

Opis projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

OPIS
Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu Centralnego woj. śląskiego będzie działało przy ul. Jaroszowickiej 113 w Tychach, pon-pt przez 10 godz. (usługi bezpłatne).

Projekt będzie trwał od stycznia 2017 do grudnia 2018r (01-04.2017r. prace remontowo-budowlane, zakup sprzętu, wyposażenia, przyjęcie uczestników od: 05.2017r.).

Wnioskodawca zapewnia trwałość 10 miejsc świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu przez okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Uczestnikami będą dzieci, które:

  • mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • są nieuleczalnie chore,
  • pochodzą z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

oraz ich opiekunowie, którzy będą brać udział w szkoleniach (raz w miesiącu, 3 godz.).

CEL PROJEKTU
Wzrost dostępności i poprawa jakości usług społecznych świadczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich najbliższego otoczenia, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Liczba miejsc świadczenia usług społ. – 10,

Wsparcie zaproponowane przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci będzie udzielane za pomocą kompleksowych, zindywidualizowanych instrumentów aktywnej integracji: dzieci będą uczestniczyły w szeroko rozumianych programach społecznych: warsztatach terapii zajęciowej, zajęciach rehabilitacyjnych – dostosowanych do ich stanu zdrowia, kondycji, a nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym będzie czuwał wykwalifikowany personel: pielęgniarki, opiekunowie medyczni, psycholodzy, pedagodzy, neruologopeda. Ośrodek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie otwarty w godz: 7 – 17, od pon-pt, co znacząco poprawi dostępność usług społecznych w ramach dziennych pobytów.

W projekcie planowany jest udział minimum 60 dzieci niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych oraz 60 opiekunów owych dzieci – którzy zostaną objęci usługami społecznymi w interesie ogólnym. Łącznie wsparcie będzie skierowane do minimum 120 osób.

Wnioskodawca zapewnia trwałość 10 miejsc świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu przez okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

REGULAMINY

  • Regulamin Centrum Opieki Dziennej Świetlikowo
  • Załącznik nr 1 – Podanie o przyjecie dziecka
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o dochodach
  • Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica na opiekę
  • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o korzystaniu PO-PZ
  • Załącznik nr 5 – Formularz Odbioru Dziecka