Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ŚWIETLIKOWO

/tekst jednolity z 30 października 2017 r./

 

 1. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Śląskie Hospicjum Dla Dzieci Świetlikowo, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją” została ustanowiona w dniu 9 stycznia 2009r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Jackiem Darowskim w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grota Roweckiego nr 44 w Tychach, za numerem repertorium A 136/2009.
 2. Założycielami Fundacji są:
  • Janusz Świetliński,
  • Marek Popek,
  • Klaudiusz Bober,
  • Andrzej Rauszer,
  • Mirella Banaś,

zwani dalej Fundatorami.

 1. Fundacja działa na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tychy.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się również tłumaczeniem nazwy na wybrany język obcy.
 4. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i za granicą.
 5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 6. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§4

 1. Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

 1. Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celami Fundacji są:

 • nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami, rozumianej jako otoczenie opieką dzieci i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie, poprzez aktywne i całościowe podejście obejmujące fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy, podniesienie jakości życia dziecka, wspieranie rodziny, leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby,
 • nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki nad przewlekle chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi,
 • nieodpłatne wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie,
 • nieodpłatne rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej i nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą,
 • nieodpłatne realizowanie lub wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej skierowanych do ogółu społeczeństwa, mających na celu przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ułatwienie szczególnie podopiecznym Fundacji i ich rodzinom aktywności społecznej – włączenie społeczne,
 • nieodpłatne działania skierowane do ogółu społeczeństwa na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz ochrony praw pacjenta,
 • nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki perinatalnej polegającej m.in. na świadczeniu kompleksowego wsparcia i pomocy: medycznej, psychologicznej i duchowej dla rodziców nieuleczalnie chorego płodu, w celu podjęcia przez rodziców świadomej decyzji o urodzeniu chorego dziecka, u którego stwierdzono w życiu płodowym występowanie tzw. wady letalnej.

 

 

 

§6

 1. Fundacja realizuje cele przez:
  • organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
  • prowadzenie leczenia w zakresie hospicjum domowego i stacjonarnego,
  • pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby — na sfinansowanie kosztów pogrzebu,
  • organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Śląskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu) polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych, świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,
  • organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii oraz opieki długoterminowej dla dzieci/młodzieży/młodych dorosłych,
  • prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii oraz opieki długoterminowej,
  • prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej , pediatrii, neonatologii anestezjologii i intensywnej terapii, opieki długoterminowej i leczenia bólu,
  • współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej i opieki długoterminowej:
   1. z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, szpitalami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
   2. z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
  • organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii oraz neonatologii dla personelu medycznego, pracowników hospicjów, a także innych osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami,
  • organizowanie i finansowanie nadzoru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej i opieki długoterminowej,
  • prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla innych hospicjów.
  • organizowanie i finansowanie ośrodków opieki długoterminowej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
  • prowadzenie leczenia w zakresie domowej opieki długoterminowej.
  • Organizowanie lub prowadzenie opieki perinatalnej nad nienarodzonymi dziećmi z wadami letalnymi w Polsce i innych krajach. Umożliwianie rodzicom spodziewających się przyjścia na świat dziecka, u którego stwierdzono w życiu płodowym występowanie tzw. wady letalnej kontaktu z personelem medycznym, psychologami, osobami duchownymi, pracownikiem socjalnym, w tym: przekazywanie rodzicom materiałów dotyczących nieuleczalnie chorych dzieci z podobnymi schorzeniami, organizowanie spotkań się z rodzicami, którzy urodzili lub spodziewają się dziecka z nieuleczalną choroba,
  • organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej lub prawnej podopiecznym Fundacji i ich rodzinom,
  • organizowanie przedsięwzięć na rzecz propagowania i upowszechniania praw pacjenta,
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§7

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego tożsamą z celami statutowymi.
 2. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
 3. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz materiałów gdzie indziej niesklasyfikowane
 4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenie gdzie indziej niesklasyfikowane
 5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 7. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
 8. Pozostała działalność wydawnicza
 9. Działalność bibliotek
 10. Pozostałe zakwaterowanie
 11. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 12. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
 13. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 14. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
 15. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
 16. Wykonywanie fotokopii przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 17. Działalność wspomagająca wystawiane przedstawień artystycznych
 18. Działalność wspomagająca edukację
 19. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 

III. Organy Fundacji.
§8

 1. Organami Fundacji są:
  • Rada Fundacji,
  • Zarząd.
 2. Powołania pierwszych władz dokonują Fundatorzy.

§9

 1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części Radą, jest statutowym organem kontroli i nadzoru, wyodrębnionym od organu zarządzającego i nie podlegającym organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Rada Fundacji składa się z Fundatorów — osób fizycznych. Do Rady mogą być także powołane przez Fundatorów w trybie, o którym mowa niżej, osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 5 osób.
 3. Powołanie do Rady osób spoza grona Fundatorów następuje na dwuletnią kadencję, a dokonuje się w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, po rekomendowaniu Radzie kandydata przez dwóch członków Rady.
 4. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe
 5. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu Fundacji ani też osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu
 6. Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Rady mogą otrzymywać jedynie zwrot uzasadnionych kosztów.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wyboru pierwszego Przewodniczącego Rady dokonują Fundatorzy.
 8. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze głosowania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady, z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może być dokonane na wniosek członka Rady lub z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnego umotywowanego wniosku. Wniosek taki przekazują inicjatorzy wszystkim pozostałym członkom Rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.
 9. Odwołanie Fundatora z Rady Fundacji może nastąpić wyłącznie na jego wniosek, chyba że przestanie on spełniać wymagania stawiane członkom Rady Fundacji przez przepisy prawa lub niniejszy statut.
 • §10
 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych.
 2. Do zadań Rady należy:
 • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd i uchwalanie założeń do bieżących planów Fundacji oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 • zatwierdzanie planów finansowych Fundacji na kolejny rok obrachunkowy oraz bieżących zmian planu na wniosek Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • nadzór nad działalnością Zarządu,
 • tworzenie innych fakultatywnych organów Fundacji wraz z określeniem zasad ich funkcjonowania,
 • zatwierdzanie regulaminów, kodeksów i innych norm postępowania obowiązujących Zarząd i pracowników Fundacji, w tym organizacji wewnętrznej Fundacji,
 • podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy,
 • rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady przez Zarząd,
 • zmiana statutu Fundacji oraz zmiana celu Fundacji,
 • nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 • nabywanie i zbywanie środków trwałych o wartości jednostkowej ustalanej uchwałą Rady na pierwszym posiedzeniu w każdym roku kalendarzowym,
 • wnioskowanie o uruchomienie nowych kierunków działalności gospodarczej,
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • odwoływanie członków Rady Fundacji.
 1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
  • żądania od Zarządu Fundacji wyjaśnień oraz przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§11

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu, jeżeli zostanie zaproszony.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady, o ile wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni co najmniej na pięć dni przed jego terminem. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego. Przez prawidłowe zawiadomienie rozumie się zawiadomienie pisemne wręczone członkowi Rady bezpośrednio lub przesłane na wskazany przez niego adres, przy czym zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez tegoż członka zmiany jego adresu lub jego nieobecności pod tymże adresem ma moc prawną doręczenia. Za powiadomienie uznaje się także powiadomienie pocztą elektroniczną. Jeżeli wszyscy członkowie rady są obecni na posiedzeniu , to uchwały z takiego posadzenia są ważne (prawomocne), pomimo braku formalnego zwołania.
 5. Głosowanie Rady jest zawsze jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Rady pod warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku.
 6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podjęte w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Przewodniczącego Rady, a także przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Treść uchwały podjętej w tym trybie, a także fakt jej podjęcia stwierdza Przewodniczący Rady, bądź w razie istotnej przeszkody – inny członek Rady.

§12

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, osobno na każde ze stanowisk. Rada Fundacji może zdecydować o powołaniu członka Zarządu Fundacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 2 lata, przy czym kadencja pierwszego Zarządu Fundacji trwa 1 rok. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. W trakcie kadencji członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany, w szczególności z powodu naruszenia przepisów statutu, podjęcia działalności sprzecznej z działalnością Fundacji, zaniedbywania swoich obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada w głosowaniu jawnym większością 3/4 głosów.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Decyzję o wynagrodzeniu dla członków Zarządu oraz o formie i warunkach zatrudnienia podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Rady Fundacji.
 2. Zarząd, w terminie najpóźniej do końca kwietnia, składa Radzie roczne sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym.

§14

 1. Jeżeli Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, to oświadczenia woli w imieniu Fundacji wobec osób trzecich składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z tym że do składania oświadczeń woli nie powodujących zaciągnięcia jednorazowo zobowiązania lub jednorazowo rozporządzenia prawem o wartości równej lub przekraczającej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu, do uprawnień Rady, a także w szczególności:
  • przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji,
  • rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem rachunkowości Fundacji,
  • opracowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych w terminie do 31 grudnia,
  • opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  • powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, a w szczególności zakładów opieki zdrowotnej,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • przyjmowanie zapisów i spadków, subwencji i
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 1. Majątek i dochody Fundacji

§15

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), z której to kwoty na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację fundatorzy przeznaczają kwotę 1.250,00 zł (tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), pochodząca od założycieli fundacji, w tym od:
  • Janusza Świetlińskiego – kwota 1,000,00 zł (tysiąc złotych), z której na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację fundator przeznacza 500,00 zł (pięćset złotych),
  • Marka Popek – kwota 200,00 zł (dwieście złotych), z której na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację fundator przeznacza 100,00 zł (sto złotych),
  • Klaudiusza Bober – kwota 600,00 zł (sześćset złotych), z której na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację fundator przeznacza 300,00 zł (trzysta złotych),
  • Andrzeja Rauszer – kwota 500,00 zł (pięćset złotych), z której na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację fundator przeznacza 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),
  • Mirelli Banaś – kwota 200,00 zł (dwieście złotych), z której na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację fundator przeznacza 100,00 zł (sto złotych),

oraz mienie nabyte w toku działania Fundacji.

 1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16

 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  • dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  • darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
  • dotacji i subwencji od osób prawnych,
  • środki ze zbiórek i imprez publicznych,
  • dochody z działalności gospodarczej,
  • wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
  • odsetki bankowe.
 2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§18

Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

§19

Fundacja nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi),
 • przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 • dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 1. Działalność gospodarcza Fundacji

§20

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą — zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami — działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na działalność pożytku publicznego. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
   • sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — PKD 47.61.Z,
   • sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — PKD 47.63.Z,
   • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach — PKD 47.89.Z,
   • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet — PKD 47.91.Z,
   • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami — PKD 47.99.Z,
   • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany — PKD 49.39.Z,
   • transport drogowy towarów — PKD 49.41.Z
   • działalność wspomagająca edukację — PKD 85 .60.Z,
   • działalność szpitali – PKD 86.10.Z,
   • praktyka lekarska ogólna — PKD 86.21 .Z,
   • praktyka lekarska specjalistyczna — PKD 86.22.Z,
   • praktyka lekarska dentystyczna — PKD 86.23 .Z,
   • działalność fizjoterapeutyczna — PKD 86.90.A,
   • praktyka pielęgniarek i położnych — PKD 86.90.C,
   • działalność paramedyczna — PKD 86.90.D,
   • pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 86.90.E,
   • pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską — PKD 87.10.Z,
   • pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych — PKD 87.30.Z,
   • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem — PKD 87.90.Z,
   • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi — PKD 68.20.Z,
   • produkcja artykułów piśmiennych — PKD 17.23.Z,
   • pozostałe drukowanie — PKD 18.12.Z,
   • pozostała działalność wydawnicza — PKD 58.19.Z,
   • działalność związana z tłumaczeniami — PKD 74.30.Z,
   • działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura — PKD 82.11.Z,
   • wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura — PKD 82.19.Z,
   • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 82.99.Z,
   • działalność agenci i reklamowych — PKD 73.11 .Z,
   • działalności fotograficznej — PKD 74.20.Z,
   • działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych — PKD 90.02.Z,
   • działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku — PKD 18.13.Z,
   • produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 32.99.Z
   • wydawanie książek – PKD 58.11 .Z,
   • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków — PKD 58.14. Z
   • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych – PKD 41.20.Z,
   • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
   • działalność wspomagająca edukację — PKD 85.60.Z,
   • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — PKD 85.59.B,
   • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne — PKB 56.10.A,
   • 2ruchome placówki gastronomiczne — PKD 56.10.B,
   • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) — PKB 56.21.Z,
   • przygotowywanie i podawanie napojów — PKD 56.30.Z,
   • pozostałe zakwaterowanie — PKD 55.90 Z.

  §21

 5. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wydzielonej — przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.
 6. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

§22

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji, przy czym zmiana celu Fundacji wymaga podjęcia uchwały jednogłośnie przez wszystkich członków Rady.

§23

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.

§24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez wszystkich członków Rady.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę uchwałą podjętą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków Rady.
 4. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada w uchwale, o której mowa w ust. 2. Składniki te będą przekazane zakładom opieki paliatywnej dla dzieci istniejącym w Polsce. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się ministra, o którym mowa w §3.

§25

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.

 

 

Tychy, dnia 30.10.2017 r.