Prawa pacjenta

Karta Praw Pacjenta

 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności
 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego
 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej
 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw
 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
 • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)

KARTA PRAW DZIECKA ŚMIERTELNIE CHOREGO W DOMU

Rzecznik Praw Obywatelskich, dostrzegając potrzebę zapewnienia dzieciom śmiertelnie chorym pełnej opieki w warunkach domowych, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją prawną, a także z dotychczas stosowanymi zasadami organizacji i finansowania tej opieki, przedstawia Kartę Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu.
Wszystkie zapisy Karty mają odniesienie do Ustawy zasadniczej i Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdza, że w Polsce został wypracowany modelowy system opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi i ich rodzinami. Do chwili nadania temu systemowi mocy obowiązującej w polityce zdrowotnej państwa niniejsza Karta może stanowić moralny, prawny i merytoryczny punkt odniesienia dla instytucji oraz organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie dzieciom śmiertelnie chorym pełnej opieki w warunkach domowych i zaangażowanych w sprawowanie tej opieki.

 • Każde śmiertelnie chore dziecko, bez względu na schorzenie podstawowe i stan psychofizyczny, ma prawo do godności, szacunku oraz intymności w warunkach domowych.
 • Chore dziecko zachowuje prawo do nauki w domu w wymiarze dostosowanym do jego stanu.
 • Dzieciom śmiertelnie chorym przysługuje aktywna i całościowa opieka hospicjum domowego, zapewniająca adekwatne do potrzeb leczenie paliatywne nakierowane na poprawę jakości życia.
 • Dzieci te powinny być chronione przed bólem, cierpieniem oraz zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami.
 • Opieka nad śmiertelnie chorym dzieckiem spoczywa głównie na barkach rodziców, którzy winni być traktowani przez personel medyczny po partnersku. Rodzice mają prawo do otrzymywania pełnych informacji i do podejmowania wszelkich decyzji zgodnych z najlepszym interesem ich dziecka.
 • Każde chore dziecko ma prawo do informacji i do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i pojmowaniem.
 • Personel hospicjum domowego powinien posiadać określone kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić w pełnym wymiarze zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych, socjalnych i duchowych dziecka i jego rodziny.
 • Rodzice powinni mieć możliwość uzyskania konsultacji z pediatrą, będącym specjalistą w zakresie schorzenia dotyczącego ich dziecka.
 • Rodzice mają prawo do podjęcia świadomej decyzji o umieszczeniu dziecka na oddziale szpitalnym dostosowanym do potrzeb śmiertelnie chorych dzieci.
 • Cała rodzina dziecka ma prawo do wsparcia w okresie żałoby tak długo, jak okaże się to potrzebne.

Rzecznik Praw Pacjenta

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 190 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00–20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 532 82 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Jak możesz pomóc?

Krótki wstęp o tym, że wokół Świetlikowa gromadzi się wiele ludzi dobrej woli, że bez ich pomocy jego działalność bylaby bardzo utrudniona, podziękowanie za to że są i że możemy na nich liczyć.