Prawa pacjenta

Karta Praw Pacjenta

 • Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

 • Masz prawo do poszanowania godności i intymności

 • Masz prawo do wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia

 • Masz prawo do zachowania tajemnicy informacji na Twój temat

 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

 • Masz prawo do poszanowania Twojego życia prywatnego i rodzinnego

 • Masz prawo do opieki duszpasterskiej

 • Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • Masz prawo do dochodzenia swoich praw

 • Masz prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

 • Masz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159)

 KARTA PRAW DZIECKA ŚMIERTELNIE CHOREGO W DOMU

Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegając potrzebę zapewnienia dzieciom śmiertelnie chorym pełnej opieki
w warunkach domowych, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją prawną, a także z dotychczas stosowanymi
zasadami organizacji i finansowania tej opieki, przedstawia Kartę Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu.
Wszystkie zapisy Karty mają odniesienie do Ustawy zasadniczej i Konwencji o Prawach Dziecka. Rzecznik Praw
Obywatelskich stwierdza, że w Polsce został wypracowany modelowy system opieki paliatywno – hospicyjnej
nad dziećmi i ich rodzinami.1,2 Do chwili nadania temu systemowi mocy obowiązującej w polityce zdrowotnej
państwa, niniejsza Karta może stanowić moralny, prawny i merytoryczny punkt odniesienia dla instytucji i
organizacji odpowiedzialnych za zapewnienie dzieciom śmiertelnie chorym pełnej opieki w warunkach
domowych i zaangażowanym w sprawowanie tej opieki.

 • Każde śmiertelnie chore dziecko, bez względu na schorzenie podstawowe i stan psychofizyczny, ma prawo do godności, szacunku oraz intymności, w warunkach domowych.

 • Chore dziecko zachowuje prawo do nauki w domu w wymiarze dostosowanym do jego stanu.

 • Dzieciom śmiertelnie chorym przysługuje aktywna i całościowa opieka hospicjum domowego, zapewniająca adekwatne do potrzeb leczenie paliatywne nakierowane na poprawę jakości życia.

 • Dzieci te powinny być chronione przed bólem, cierpieniem oraz zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami.

 • Opieka nad śmiertelnie chorym dzieckiem spoczywa głównie na barkach rodziców, którzy winni być traktowani przez personel medyczny po partnersku. Rodzice mają prawo do otrzymywania pełnych informacji i do podejmowania wszelkich decyzji zgodnych z najlepszym interesem ich dziecka.

 • Każde chore dziecko ma prawo do informacji i do udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawowanej nad nim opieki, zgodnie ze swoim wiekiem i pojmowaniem.

 • Personel hospicjum domowego powinien posiadać określone kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić w pełnym wymiarze zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych, socjalnych i duchowych dziecka i jego rodziny.

 • Rodzice powinni mieć możliwość uzyskania konsultacji z pediatrą, będącym specjalistą w zakresie schorzenia dotyczącego ich dziecka.

 • Rodzice mają prawo do podjęcia świadomej decyzji o umieszczeniu dziecka na oddziale szpitalnym dostosowanym do potrzeb śmiertelnie chorych dzieci.

 • Cała rodzina dziecka ma prawo do wsparcia w okresie żałoby tak długo jak okaże się to potrzebne.

Rzecznik Praw Pacjenta

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwości kontaktu

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Wielkość czcionki
Kontrast